Monday, July 2, 2012

SCRIPTURA MUNDI - The Cyrillic Alphabet

Ivan G. Iliev
Short History of the Cyrillic Alphabet 

(Article in Print - Iinternational Journal of Russian Studies

See Part 1 here:

See Part 2 here:

Иван Г. Илиев
Кратка история на кирилската азбука 
(Статия под печат - сп. Българска реч)

Виж статията тук:

MAPS AND BIBLIOGRAPHY / КАРТИ И БИБЛИОГРАФИЯ

За готите и др. като част от българската народност

Иван Г. Илиев
Език и народ в контекста на Балканите

Виж статията тук:

Първи стъпки в старобългаристиката - за азбуката

Иван Г. Илиев
Една наивна хипотеза

Виж статията тук: