Thursday, January 26, 2012

ЕЗИКОВЕДСКИ ОПИТИ - Проучвания върху историята на българския език

Иван Г. Илиев
ЕЗИКОВЕДСКИ ОПИТИ

ПИГМАЛИОН, ПЛОВДИВ (2006)

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор .............................................................................................................................................. 3
Към въпроса за така наречените вътрешни допълнения ............................................................... 5
Принос към българския исторически фразарий ...............................................................................22
Постижения и задачи на източнородопската българска диалектология ....................................... 53
Начините за изразяване на въпрос за причина и/или цел в старобългарския език и по-нататъшната им съдба .................................................................................................................................77
Особености на относителните местоимения и наречия в Лаврентиевия сборник ....................... 94
Бройните числителни в житията и похвалните слова на Евтимий Търновски (с оглед на системата им в старобългарски) .............................................................................................................. 106
Общи форми с количествено значение в съвременния български език – произход и морфологична служба .............................................................................................................................. 123
За названието на едно от седемте славянски племена .................................................................. 137
Новооткрит старобългарски надпис заклинание от Кърджалийско ............................................ 147


ЦЯЛАТА КНИГА МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ КАТО ПДФ ФАЙЛ ТУК:

Част 1: 

Част 2: 

No comments:

Post a Comment