Thursday, November 17, 2011

Исторически развой на българските относителни местоимения (становище)

МНЕНИЕ


за хабилитационния труд  “Исторически развой на българскитеотносителни местоимения” на д-р  Иван Георгиев Илиев
от Боряна Велчева

Виж другите рецензии и становища тук:
http://procedures.uni-plovdiv.bg/procedureinfo.php?pid=16

    Смятам, че избирането на д-р Иван Илиев за доцент е закъсняло. С досегашната си полезна продукция той вече  е доказал  своите качества на  изследовател и познавач на  българския език в неговия исторически развой. Иван Илиев  показва   изключителна работливост и любознание. Той успя да завърши задочно и да направи магистратура по английска  филология, доби знания по корейски език и се запозна с проблемите на  азиатската лингвистика, издаде  4 книги,  сред които един учебник по български за чужденци, направи  редица проучвания в областта на българската историческа граматика и стилистика, а напоследък пристъпи и към изследване на родопските говори. На обявения конкурс той се явявя с общо  42  публикации,  сред които няколко книги : “Епитетът в славянобългарската агиография от 14-15 век”, Пловдив, 2005, 390 с. ; “Езиковедски опити”, Пловдив, 2006, 156 с.; “Case and Vocativeness”2007, 231 с. “Български езк за корейци” / в съавторство с У. Ким/, 2009, 155 с.
      Представеният  хабилитационен труд  на д-р Иван Илиев “Исторически развой на българските относителни местоимения” представя цялостно и пълно изследване. Обхванат е  огромен материал от издадени езиково-исторически паметници , от неиздадени ръкописи, от съвременни  български  диалекти и от книжовния език,  направени са съпоставки с други славянски и неславянски езици, проучена е  богата научна литература. Особено  интересни  са  анализите ,  свързани с отношенията на  относителните местоимение  с наречията от една страна и с  въпросителните и показателните местоимения и частици – от друга.   В анализа са обхванати всички относителни  местоименни  форми – за лица, предмети, признаци, количество, размер и притежание. Специално внимание е обърнато на  модалните разширители  в историята на езика и в съвременните диалекти  - едно изследване, което е ново в българското езикознание. Авторът се стреми да приложи съвременна  методология при анализа на явленията, като включва изчерпателен материал. Изследваните примери в много случаи за пръв път се изнасят в  българското езикознание.
             Изводите   в анализа  осветляват развоя на относителните местоименни  форми не само в българския език, а изобщо в развоя на славянските езици. Трудът допринася  не само за проучвания в областта на  българския език в неговия исторически развой,  но и за изследвания в областта на славистиката и  общото езикознание .
           
          Отделни наблюдения върху старобългарски употреби,  особени случаи в езика на дамаскини от ранния новобългарски  период  и в български  говори будят голям интерес  както с малката си известност, така и с  направения анализ. Самият материал, изнесен от автора смайва със  своето богатство, а в някои случаи  и със своята неочаквана  новост.
       
               Изследването, направено от  д-р Иван Илиев е особено ценно   с  успешно  изпълнения проект на автора да разгледа развоя на българските относителни местоименни  форми  в общолингвистичен план. В това отношение той е показал отлична езикова подготовка и рядка воля за усърдна работа, граматическа осведоменост и завидни умения на  езиков анализатор.
                      Имам няколко  бележки:
                      1.  Първата част на изследването – до 85 стр. Може да се отдели и, ако се разшири, да бъде отделна книга с интересно теоретическо съдържание.
2.  Заключението би трябвало само да обобщава казаното без да  продължава   интересни  анализи на материала. Те могат да се съберат  в заключителна глава, предхождаща изводите.
3.  Смятам термина славянобългарски, който авторът тук употребява не за пръв път, за  странен,  ненужен и  неправилен. Употребен наред с  термини като  старобългарски и новобългарски той буди недоумение. Става дума за стария български книжовен език .

                 В заключение  бих искала  уверено да подчертая, че подкрепям кандидатурата на д-р Иван Илиев да бъде избран  за доцент  в  Пловдивския университет.
                 


                 Ст.н.с.   I ст. д.и.н.,   кандидат на филологическите  науки  Боряна Велчева  /Бояджиева/


София 29 май, 2011 год.    


No comments:

Post a Comment